ciąża

Becikowe i inne formy wsparcia finansowego

Podstawowym świadczeniem mającym na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka jest zasiłek rodzinny. Może go otrzymać rodzic lub opiekun dziecka, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł (bądź 583 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne do lat 16). W Warszawie wypłatą świadczeń rodzinnych zajmują się wydziały spraw społecznych i zdrowia urzędów dzielnic. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 68 zł na dziecko do 5 lat,
 • 91 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
 • 98 zł na dziecko w wieku 19-24 lata.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi dziecka (osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o przysposobienie).
Rodzice małych dzieci mogą się ubiegać o dodatki z tytułu:
 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenie to wypłacane jest w wysokości 1000 zł. Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od narodzenia dziecka, objęcia go opieką albo przysposobienia. Pismo złożone po tym terminie nie wywołuje żadnych skutków. Wniosek (wraz z dowodami osobistymi rodziców oraz aktem urodzenia) należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje on w wysokości 400 zł miesięcznie. Osoba uprawniona może z niego korzystać:

 • nie dłużej niż przez 24 miesiące kalendarzowe,
 • 36 miesięcy, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesiące, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje on w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności dodatek wynosi 250 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany, bądź też jeżeli powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Przysługuje on rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

Przysługuje on w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko, które nie ukończyło 5. roku życia, i 80 zł na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Gdy rodzic zostaje sam

Jeśli jeden z rodziców dziecka nie uczestniczy w kosztach jego wychowania – wystąp o alimenty. Sąd je zasądzi, biorąc pod uwagę Twoje żądania oraz możliwości pozwanego. Jeśli masz trudności w ich egzekwowaniu, możesz wystąpić o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przysługują one w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, wynoszą one jednak nie więcej niż 500 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)

2 stycznia 2009 r. weszły w życie najnowsze zmiany dotyczące tzw. becikowego, czyli jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Zapomoga ta jest, zarówno konstrukcyjnie, jak i co do wysokości, bardzo zbliżona do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Jeden znaczący element odróżnia ją od dodatku – przysługuje ona niezależnie od wysokości dochodów. Od listopada 2009 r. wypłata becikowego będzie warunkowa, uzależniona od tego, czy kobieta była objęta regularną opieką zdrowotną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. Pisemny wniosek o zapomogę można złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.