ciąża

Dokumenty malucha

Podróżując z dzieckiem za granicą, musisz mieć dokument stwierdzający jego tożsamość. Niezależnie od wieku dziecko musi mieć własny dokument podróżny, nie można go wpisać ani do dowodu, ani do paszportu żadnego z rodziców.

Dowód osobisty

Można go wyrobić dzieciom poniżej 13. roku życia. Do wniosku o dowód należy dołączyć:

  • dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm bez nakrycia głowy i okularów (lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • bankowy dowód wpłaty na kwotę 30 zł.
Aby wyrobić dowód osobisty dziecku poniżej 13. roku życia, wymagana jest obecność obojga rodziców lub opiekunów prawnych w celu złożenia uzasadnionego wniosku. Dowód osobisty osoby poniżej 18. roku życia jest ważny przez pięć lat.

Paszport

Dokument ten nadal jest nam potrzebny do podróżowania po krajach nienależących do Unii Europejskiej. Wniosek o paszport składamy w biurze paszportowym przy urzędzie wojewódzkim w miejscu naszego zamieszkania. Do wniosku o paszport dołączamy:

  • dwa zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (w paszportach dzieci do piątego roku życia nie są wymagane zdjęcia biometryczne),
  • dowód wniesienia opłaty paszportowej,
  • w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, potrzebny będzie też odpis aktu urodzenia (gdy nie można ustalić tożsamości na podstawie innych dokumentów) oraz PESEL.
W przypadku dzieci do piątego roku życia ważność wydanego paszportu nie może przekroczyć pięciu lat od daty jego wydania.

W imieniu niepełnoletnich dzieci wniosek o wydanie paszportu składają obydwoje rodzice. Jeśli na podstawie orzeczenia sądu któreś z nich jest pozbawione praw rodzicielskich lub ma ograniczoną władzę rodzicielską, wystarczy wniosek jednego z rodziców. Obecność obojga rodziców przy składaniu wniosku nie jest konieczna, gdy jedno z nich ma poświadczoną notarialnie zgodę drugiego na wydanie dziecku paszportu. Gdy rodzice nie mogą się porozumieć w sprawie paszportu dla dziecka lub jedno z nich nie może uzyskać zgody drugiego, zgodę taką wydaje sąd rodzinny.